Hai que botalos!

Español

Avui són eleccions a Galícia. Amb això, els gallecs tenen l'oportunitat de fer fora del seu govern a Manuel Fraga Iribarne, que fou en els seus dies, antic ministre de la dictadura franquista a l'Estat espanyol.
Per a fer-se'n una idea, l'any 1967 va pronunciar aquestes paraules:

"Hay que decir español y no castellano! El español es la lengua de todos. Se ha transformado ya en la lengua de España (...) Haré todo lo posible para evitar que se destruya la unidad nacional (...) Porque Cataluña fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció, fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a ocuparla tantas veces como sea necesario y para ello estoy dispuesto a coger el fusil de nuevo. Por consiguiente, ya saben ustedes a qué atenerse, y aquí tengo el mosquetón para volverlo a utilizar."

Traducció:

Cal dir espanyol i no castellà! L'espanyol és la llengua de tots. S'ha transformat ja en la llengua d'Espanya (...) Faré tot el possible per evitar que es destrueixi la unitat nacional (...) Perquè Catalunya va ser ocupada per Felip IV, va ser ocupada per Felip V, que la va vèncer, va ser bombardejada pel general Espartero, que era un general revolucionari, i la vam ocupar el 1939 i estem disposats a ocupar-la tantes vegades com sigui necessari i per a això estic disposat a agafar el fusell de nou. Per tant, ja saben vostès a què atenir-se, i aquí tinc el mosquetó per a tornar a utilitzar-lo.

Fa pocs anys, no ha dubtat en tornar a expressar-se en termes similars, amenaçant com va essent lamentablement ja habitual a que surtin els tancs pels nostres carrers. Tot això amb el suport d'articles de la Constitució espanyola com aquest:

Artículo 155
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Traducció:

Article 155
1. Si una comunitat autònoma no complia les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposaven, o actuava de forma que atemptara greument contra l’interès general d’Espanya, el Govern, previ requeriment desatès fet al president de la comunitat autònoma, amb l’aprovació per majoria absoluta del Senat podrà adoptar les mesures necessàries per tal d’obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l’interès general esmentat.

2. Per a l’execució de les mesures previstes a l’apartat anterior, el
Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes.

Gent com la d'Arredemo han fet una important tasca de sensibilització amb iniciatives com els vídeos i material de Hai Que Botalos!. Us recomano que, si podeu, els hi feu una ullada.

Esperem que demà sigui un nou dia per a Galícia, a despit de tot el que s'ha bordat a les manifestacions que promouen els diferents hereus del feixisme espanyol.

Referències:
La Repressió (gràcies a en Carles)

Commenting on this Blog entry is closed.

Comments